English Tiếng Việt
hotline Hotline: 0943 699 588 - 0912 017 439
About
Business Philosophy
• Luôn là số 1 trong niềm tin của khách hàng.

• Đề cao giá trị thực tiễn cho khách hàng.

• Đồng hành cùng sự phát triển của khách hàng

• Trân trọng khách hàng

• Cùng xây dựng, cùng chia sẻ và hưởng thành quả giữa khách hàng và mình.

• Giá trị đến trước, lợi nhuận đến sau, lợi nhuận được tái đầu tư vào kiến tạo giá trị.

• Gìn giữ và bảo vệ thương hiệu.

• Tôn trọng và góp phần xây dựng các giá trị cộng đồng.
Feedback

Support online

  • Click Chat
  • Click Chat
Office: +84 (0)4 35 76 3431

Recruitment0912 891 069 - 0964 938 170

Fax: +84 (0)4 35 76 2926

Email: info@khangminh.vn

"The problem with you, we have the solution"

Please contact us for advice and support.